Stypendia dla uczniów

 Aktualności  Możliwość komentowania Stypendia dla uczniów została wyłączona
Paź 212017
 

Stypendium dla uczniów w ramach programu:
„Śląskie. Inwestujemy w talenty”.

Uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zachęcamy do wzięcia udziału w III edycji projektu: „Śląskie. Inwestujemy w talenty”, mającego na celu wsparcie stypendialne szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, językowych oraz ICT, stale zamieszkujących na terenie województwa śląskiego. Termin składania wniosków 27 października br.

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby uzyskać stypendium to:

 1. a) uczęszczanie do klasy gimnazjalnej lub szkoły ponadgimnazjalnej;
 2. b) zamieszkiwanie w województwie śląskim;
 3. c) uzyskanie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego:

– w odniesieniu do uczniów klas gimnazjalnych – 100% punktów z części matematycznej oraz co najmniej 97,5% punktów z części dotyczącej języka obcego nowożytnego;

w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych[1] –100% punktów z części matematycznej oraz co najmniej 97,5% punktów z części dotyczącej języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;

 1. d) uzyskanie w roku szkolnym 2016/2017 średniej ocen z trzech wybranych przedmiotów kierunkowych w wysokości co najmniej 5,00 oraz średniej ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości co najmniej 4,50;
 2. e) niepobieranie w okresie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 innego stypendium za wyniki w nauce, finansowanego ze środków publicznych, o sumarycznej wartości przekraczającej 1 180,00 zł w skali roku szkolnego.

Uwaga! Stypendium może uzyskać jedynie osoba, która bezwarunkowo spełnia wszystkie kryteria wskazane powyżej.

Szanse na stypendium można zwiększyć, gdy spełnia się także co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych:

 1. a) uzyskanie w ciągu ostatnich trzech lat szkolnych tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, zorganizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. (…). W ramach ocenianego kryterium honorowane będą tylko osiągnięcia w konkursach, olimpiadach lub turniejach związanych z przedmiotami matematycznymi, przyrodniczymi, językowymi lub ICT;
 2. b) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
 3. c) uzyskanie ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego 100% z języka obcego nowożytnego.

Stypendia są przyznawane na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2017/2018. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. od września 2017 r. do czerwca 2018 r.) podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych, zatrudnionych w ich szkołach. Zgodnie z postanowieniami obecnie obowiązującego Regulaminu przyznawania stypendiów, jeden opiekun może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż siedmiu uczniów.

Zachęcamy wszystkich do szczegółowego zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałą dokumentacją projektową znajdującą się na stronie: stronie: http://www.efs-stypendia.slaskie.pl

Uczniowie zainteresowani otrzymaniem stypendium, spełniający kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów, mogą składać wnioski (wraz z załącznikami) osobiście lub wysłać na adres:

Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach,

 1. Ligonia 46, 40-037 Katowice;

Kancelarii Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Bielsku-Białej,

 1. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała;

Kancelarii Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Częstochowie,

 1. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa.

Uwaga: Datą złożenia wniosku o przyznanie stypendium jest data wpływu wniosku do jednego z miejsc wskazanych powyżej. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przyznawania stypendiów, wnioski złożone po 27 października 2017 r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

 Zamieszczone przez o 07:20

Miejski Budżet Obywatelski

 Aktualności  Możliwość komentowania Miejski Budżet Obywatelski została wyłączona
Paź 102017
 

Ruszyła druga edycja Miejskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zachęcamy do głosowania na zadanie nr 8 związane z modernizacją naszej dzielnicy – Bończyk-Tuwima.

Głos będzie można oddać:
a) elektronicznie za pośrednictwem strony www.mbo.myslowice.pl
b) bezpośrednio w Punktach MBO https://mbo.myslowice.pl/punktyMBO
(m.in. Przedszkole nr 20 im. Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4)
c) korespondencyjnie poprzez wysłanie karty do głosowania na adres:
Urząd Miasta Mysłowice
Wydział Rozwoju Miasta z dopiskiem “MBO”
ul. Powstańców 1;41-400 Mysłowice

Zaproszenie Bierzmowanych

 Aktualności  Możliwość komentowania Zaproszenie Bierzmowanych została wyłączona
Wrz 082017
 

ZAPROSZENIE MŁODZIEŻY ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

NA DIECEZJALNE ŚWIĘTO BIERZMOWANYCH

Drodzy Rodzice Bierzmowanych i Świadkowie! Drodzy Bierzmowani!

Po minionych wakacjach, już na progu nowego roku szkolnego, we wspólnocie archidiecezji, parafii i rodzin chcemy wspomnieć niedawne wydarzenie w Waszym życiu, którym było spotkanie z Duchem Świętym
w sakramencie bierzmowania.

Okazją do wspólnotowego wspominania tych „wielkich rzeczy, jakich dokonał Wszechmocny” (por. Łk 1,49) będzie wspólne dziękczynienie za dar Ducha Świętego i Jego dary, które chcemy przeżyć podczas Archidiecezjalnego Święta Bierzmowanych, zaplanowanego na sobotę, 16 września br.

Bardzo serdecznie zapraszam młodzież z wszystkich parafii naszej archidiecezji, która w minionym roku szkolnym przyjęła sakrament bierzmowania. Do katedralnego wieczernika w Katowicach zapraszam także świadków bierzmowania i animatorów. Chcemy raz jeszcze wspólnie podziękować Bogu za sakrament prowadzący ku dojrzałości chrześcijańskiej i otworzyć nową kartę Waszego współdziałania z Duchem Świętym
i zaangażowania w dzieło ewangelizacji. Początek spotkania i zawiązanie wspólnoty o godz. 9.30, o 10:30 Eucharystia; następnie wspólny posiłek, gry i zabawy integracyjne oraz możliwość odwiedzenia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Drodzy Młodzi Przyjaciele!

Serdecznie zapraszam Was do katedry w Katowicach, której patronuje Chrystus Król, a na drogę pielgrzymowania udzielam Wam błogosławieństwa: w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego!

Szczęść Boże!                                    Abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki

 Zamieszczone przez o 10:23

Poszukujemy Rodzin Zastępczych

 Aktualności  Możliwość komentowania Poszukujemy Rodzin Zastępczych została wyłączona
Wrz 062017
 

Troska o dziecko jest pierwszym

i podstawowym sprawdzianem

stosunku człowieka do człowieka.       

                                                                                              Jan Paweł II

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ:

 • otwartą w kontaktach z dziećmi;
 • gotową podzielić się swoją miłością;
 • będącą w stanie otoczyć dziecko troską i opieką;
 • umiejącą wesprzeć w trudnych sytuacjach;
 • potrafiącą stworzyć ciepłą atmosferę domową;
 • dającą poczucie bezpieczeństwa i bliskości

JEŻELI:

 • dajesz rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie jesteś i nie byłeś pozbawiony władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie była Ci ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniasz obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do Ciebie wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie masz ograniczonej zdolności do czynności prawnych;
 • przebywasz na terytorium Rzeczypospolitej Polski ej;
 • zapewnisz odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego

 

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

DZIAŁ RODZIN

ul. ŚWIERCZYNY 1

tel. 32/223-74-02

rodzinymops@interia.pl

 

Godz. urzędowania:

 

Pon. 730-1700

Wt.-czw. 730-1530

Pt. 730-1400

Rodziny zastępcze to zwykli ludzie – robiący codziennie niezwykłe rzeczy.

                       

 Zamieszczone przez o 12:32

SPOTKANIE PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

 Aktualności  Możliwość komentowania SPOTKANIE PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ została wyłączona
Wrz 012017
 

Wszystkich Członków nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej, zapraszam na pierwsze posiedzenie, które odbędzie się w środę 13.09. o 19.30 w salce. W czasie spotkania Rada zostanie zaprzysiężona oraz wybierze zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza. Serdecznie zapraszam – Proboszcz

 Zamieszczone przez o 13:47

DOŻYNKI MIEJSKIE

 Aktualności  Możliwość komentowania DOŻYNKI MIEJSKIE została wyłączona
Wrz 012017
 

Prezydent Miasta i Rada Dzielnicy Wesoła zapraszają na Dożynki Miejskie zorganizowane będą w niedzielę 10.09. na Wesołej. O godz. 11.00 będzie dziękczynna Msza św., po której wyruszy korowód dożynkowy na stadion w Wesołej,  gdzie będzie dożynkowy festyn z wieloma atrakcjami (koncertować będą: Happy Big Band, Galway, Blue Party, Duet Karo i inni). Po raz drugi wyłoniony zostanie zwycięzca w konkursie na najlepszy Żur Śląski w Gminie Mysłowice.

 Zamieszczone przez o 13:42

RONDO ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

 Aktualności  Możliwość komentowania RONDO ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY została wyłączona
Wrz 012017
 

Prezydent Miasta zaprasza na uroczystość nadania rondu na ul. Katowickiej imienia Światowych Dni Młodzieży, która odbędzie się 8. września br. na terenie CH Quick Park. O godz. 17.00 zaplanowano animacje i zabawy dla dzieci. W tym samym czasie odbędzie się część oficjalna (zamknięta, biletowana). Wszystkich zapraszamy na koncert o godz. 18.00, po którym nastąpi projekcja filmu wspominającego ŚDM w Mysłowicach.

 Zamieszczone przez o 13:36

Spotkanie organizacyjne przed Pieszą Pielgrzymką z Grupą Rowerową z Mysłowic na Jasną Górę

 Aktualności  Możliwość komentowania Spotkanie organizacyjne przed Pieszą Pielgrzymką z Grupą Rowerową z Mysłowic na Jasną Górę została wyłączona
Sie 062017
 

Spotkanie organizacyjne
przed
Pieszą Pielgrzymką z Grupą Rowerową
z Mysłowic na Jasną Górę
„Idźcie i głoście”
w dniach 26-29 sierpnia 2017r.

 

Miejsce spotkania: Parafia Ścięcia Św. Jana Chrzciciela

Termin spotkania: 18 sierpnia 2017r, po wieczornej Mszy Św. (więc ok. godz. 18.30)

Zapraszamy wszystkich Księży, Organizatorów oraz Pielgrzymów pieszych i rowerowych oraz inne osoby zainteresowane.

Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie szczegółowe, odpowiemy na pytania.

Zapraszamy.
Ks. Przemysław Budniak
Krzysztof Jamrozy

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej

 Aktualności  Możliwość komentowania Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej została wyłączona
Cze 232017
 

NA CZŁONKÓW PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ VI KADENCJI,
POWOŁANI ZOSTALI:

Z URZĘDU:

 1. ks. prob. Rafał Ryszka
 2. ks. Marek Skrzydlewski
 3. ks. Przemysław Budniak
 4. Jackiewicz Marzena – II kadencja
 5. Jamrozy Krzysztof – II kadencja

Z NOMINACJI (przedstawiciele grup modlitewnych):

 1. Tuszyński Marcin – I kadencja
 2. Palka Kamilla – I kadencja
 3. Michalik Jolanta – I kadencja
 4. Dziedzic Mirosława – I kadencja
 5. Mazurek Kunegunda – I kadencja

Z WYBORU:

 1. Kubeczko Aleksandra ul. Staszica
 2. Ruciński Dariusz ul. Bończyka
 3. Sroka Barbara ul. Jastruna
 4. Włodarczyk Andrzej ul. Wlk. Skotnica
 5. Plewa Sylwia ul. Leśmiana
 6. Saternus Grażyna ul. Rudnickiego
 7. Tomala Danuta ul. Leśmiana
 8. Zielosko Czesław ul. Wlk. Skotnica
 9. Wójcik Mariusz ul. Leśmiana
 10. Oczkowski Marcin ul. Batorego
 Zamieszczone przez o 15:12

Wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej

 Aktualności  Możliwość komentowania Wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej została wyłączona
Cze 232017
 

 Wyniki wyborów z dnia 18.06.2017r.
do Parafialnej Rady Duszpasterskiej (wg ilości głosów)

 1. Kubeczko Aleksandra ul. Staszica 62
 2. Ruciński Dariusz ul. Bończyka  44
 3. Sroka Barbara ul. Jastruna 38
 4. Włodarczyk Andrzej ul. Wlk. Skotnica 27
 5. Plewa Sylwia ul. Leśmiana 25
 6. Saternus Grażyna ul. Rudnickiego 23
 7. Michalik Jolanta ul. Janowska 22
 8. Tomala Danuta ul. Leśmiana 21
 9. Zielosko Czesław ul. Wlk. Skotnica 21
 10. Palka Kamilla ul. Rudnickiego 19
 11. Wójcik Mariusz ul. Leśmiana 19
 12. Mazurek Kunegunda ul. Leśmiana 18
 13. Dziedzic Mirosława ul. Leśmiana 17
 14. Oczkowski Marcin ul. Batorego 17
 15. Kuk Urszula ul. Wlk. Skotnica 12
 16. Tuszyński Marcin ul. Wlk. Skotnica 10
 17. Gondarczyk Mariusz ul. Wlk. Skotnica 9
 18. Opalski Tomasz ul. Jastruna 9
 19. Szmidt Anna ul. Wlk. Skotnica 9
 20. Wójcik Michał ul. Leśmiana 9
 Zamieszczone przez o 15:08

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress